•  
  •  
  •  

 

 

 

„ПЪСТРО ЕТНО“

финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.002-0246-C01  по процедура „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ на Оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.

•Проект „Пъстро етно“ се финансира по процедура „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.
•Проектът е съфинансиран 85 % от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския социален фонд (ЕСФ) и 15 % национално финансиране.
•Бюджет: 802 642,50 лева

Срок: 24 месеца

ОСНОВНА ЦЕЛ

Изграждане и прилагане на ефективен работещ модел, който ще допринесе за развитието на подкрепяща и позитивна образователна среда, благоприятстваща пълноценната адаптация на учениците, произхождащи от етническите малцинства, да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат успешна професионална, социална и творческа реализация.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ

1. Подпомагане процеса на адаптация към образователната среда на деца в  етнически смесени училище чрез допълнитени познавателни и занимателни дейности;

2. Развитие на партньорството в общността по линията образователни инстиуции - местна общност с цел пълноценната адаптацията на учениците от етническите малцинства в училищната среда;

3. Превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно опознаване и духовно развитие на подрастващите чрез създаване на атмосфера на взаимно уважение, толерантност и разбирателство;

4. Подобряване уменията и мотивацията на родителите от малцинствени групи за поддържане на подкрепяща семейна среда, допринасяща за образованието на учениците;

5. Допринасяне за подобряването на социално-психологическия климат в извънучилищната среда с цел интеграция на учениците от етническите малцинства и развитие на междукултурна образователна среда;

6. Преодоляване на неравенства и гарантиране на ефективно равенство в достъпа до основни социални сфери (образование, заетост и професионална реализация, здравни условия, качествени социални услуги, култура);

7. Преодоляване на негативни стереотипи и предразсъдъци, и утвърждаване на позитивни обществени нагласи към ромската общност.

 

ОУ "СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ" Е ПАРТНЬОР НА ОБЩИНА ХАСКОВО ПО ДВЕ ОТ

 

ДЕЙНОСТИТЕ

 

 

ДЕЙНОСТ "МАГИЯТА НА СЛОВОТО"

•Провеждане на допълнителни занимания по Български език и реализиране на допълнителни езикови занимания по групи;
 
•В изпълнението ще бъдат сформирани 2 клуба, които ще обхванат ученици от начален и прогимназиален етап на обучение.
 
•Обучението ще се осъществява посредством задачи, дидактически игри, различни визуални средства и обучителни форми на принципа на Учене чрез преживяване

ДЕЙНОСТ "РАЗЛИЧНИ В ТРАДИЦИИТЕ - ПРИЯТЕЛИ В УЧИЛИЩЕ"

Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна и мултикултурна среда, посредством сформиране на клубове по интереси:

1.Клуб „Различията в бита ни обогатяват и сплотяват” - опознаване на изкуството, показано в архитектурата, литературата и бита като част от културната идентичност. В изпълнението на дейността ще бъдат сформирани 3 клуба, които ще обхванат ученици от начален и прогимназиален етап. 

Календар

 

Контакти