•  
 •  
 •  

 

 


Проект  BG05M2OP001-2.004-0004"Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности / Твоят час/ -  фаза І

През учебната 2016/2017 година в ОУ "Св.св.Кирил и Методий"с.Малево започва реализацията на проект BG05M20P001- 2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) - фаза I“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания и умения, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище, чрез:

 • развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, извън включените в задължителната училищна подготовка;
 • преодоляване на обучителни затруднения по учебни предмети от учебния план;
 • повишаване на образователните постижения в определени научни области;
 • включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи.

Очаквани резултати:

 • Развитие на потенциала за учене, разгръщане на заложбите и способностите в избрани от учениците области;
 • Преодоляване на образователните дефицити и пълноценно участие в образователния процес;
 • Образователна интеграция чрез формиране на общности на интереси;
 • Повишаване на мотивацията за учене и придобиване на по-висока увереност в собствените сили и знания;
 • Придобиване на знания и компетентности, които не са част от задължителната училищна подготовка.

Продължителността на проекта е до 31 октомври 2018 г.

Повече за проекта "Твоят час" 

http://tvoiatchas.mon.bg/

Анкетна карта

Календар

 

Контакти