•  
  •  
  •  

 

 

Документи

Организация на учебния ден

Етичен кодекс

Правилник за дейността на училището

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

Училищна програма за намаляване броя на отсъствията, за намаляване броя на учениците, преждевременно напуснали училище

Училищна програма за целодневно обучение

Стратегия за развитие на училището /2020-2024/

Годишен план

Мерки за повишаване на качеството на образование

План за квалификационната дейност

Вътрешни правила за обучение от разстояние във връзка с епидемична обстановка COVID-19

Заповед за организиране на обучение от разстояние

Училищна политика за превенция на отпадането на деца и ученици от училище

Правилник за вътрешния трудов ред

Правила за превключване от присъствено обучение към обучение в електронна среда

Правилник за пропускателен режим

План за противодействие на училищния тормоз

План за БДП

Календар

 

Контакти