•  
  •  
  •  

 

 
Цели :
Създаване на условия за надграждане на знанията и уменията на учениците, както и възможности за социализация и общуване на учениците и педагогическите специалисти извън училищната и семейната среда.
Очаквани резултати :
- затвърждаване и надграждане на знания и умения, придобити в училище чрез наблюдения, проучване и преживяване в реална среда в различни образователни маршрути по съответните направления;
- получаване на интегрирано знание и познания за България;
- опознаване, съхраняване и утвърждаване на българските традиции и култура;
- придобиване на умения за правилен модел на поведение чрез проява на толерантност, ефективна комуникация, умения за работа в екип и социална активност;

Календар

 

Контакти